برای برگزاری کلاس جبرانی در کدام روز یا روزها مساعد هستید؟

می‌توانید چند گزینه را انتخاب نمایید
Creato da: Tina johari
Creato 1 anno e 4 mesi fa
Hanno già votato 45 persone
Pagina dei partecipanti 3 di 3.
    Partecipanti anteriori     >>    
reloads
Opzione 
Voti
Nomi

Mozhde soltani

پرگوی

ملیکا حق پرست

سانای قهرمان زاده

تینا جوهری

دریا نوروزی

کیانا شله‌چی

زینب پورحسین

ندا لطفی

سلوی شجادل

کاوه نجفی

طناز عابدی

محمد ایمانپور

هادی نقی زاده

ساناز استادآقایی
شنبه ۸ تا ۹:۳۰
 8 
شنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 7 
شنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 10 
شنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 13 
شنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 6 
یکشنبه ۸ تا ۹:۳۰
 8 
یکشنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 8 
یکشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 12 
یکشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 11 
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 12 
دوشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 7 
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 12 
سه‌شنبه ۸ تا ۹:۳۰
 10 
چهارشنبه ۸ تا ۹:۳۰
 5 
چهارشنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 14 
چهارشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 10 
چهارشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 9 
چهارشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 8 
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 10 
پنجشنبه ۸ تا ۹:۳۰
 7 
پنجشنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 8 
پنجشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 12 
پنجشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 6 
پنجشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 8 
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 9 

Questa votazione contiene voti eliminati o modificati. Mostra modifiche
You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
  • Tabella dei voti (non anonima)
  • Votazione Pubblica
  • Permetti di votare per più di un'opzione
  • Permetti di partecipare senza usare un account
  • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
  • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : OFF
  • Permetti commenti
  • Use IP address to prevent dishonest votes?: Do not allow voting more than once from the same IP (Ferendum will use it together with other techniques)
  • Can participants delete or modify their votes?: Yes

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Commenti

Cos'è il Ferendum?

Molto più di un sistema di votazioni e sondaggi online gratuito senza registrazione.

Ferendum è un sistema di voto online gratuito e creatore di sondaggi. Sondaggi online e votazioni rapidi da condividere su Messenger, Twitter, Facebook, e-mail... o da incorporare in siti Web o blog. Molto utile anche per pianificare e programmare eventi (ad esempio la data o il luogo di un evento). Veloce, gratuito e senza registrazione.


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio

Ferendum Pubblica Correlati

Tabella dei voti (non anonima) آیا این هفته در باشگاه جهت برگزاری بازی فوتسال حضور خواهید داشت؟ Creata 5 mesi fa, 41 visite, ultima visita 4 mesi fa

Votazione Anonima  برای برگزاری کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی در چه روزی موافقید؟ Creata 9 mesi fa, 77 visite, ultima visita 9 mesi fa

Tabella dei voti (non anonima) آیا فردا برای فوتبال حاضر هستید؟ Creata 11 mesi fa, 40 visite, ultima visita 8 mesi fa

Tabella dei voti (non anonima) آیا این هفته برای فوتبال حاضر هستید؟ Creata 11 mesi fa, 23 visite, ultima visita 11 mesi fa


   Votazione Anonima Inchiesta del tipo 'Votazione Anonima'
   Tabella dei voti (non anonima) Inchiesta del tipo 'Tabella di Voti' (non anonima)


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio