برای برگزاری کلاس جبرانی در کدام روز یا روزها مساعد هستید؟

می‌توانید چند گزینه را انتخاب نمایید
Creato da: Tina johari
Creato 2 anni e 1 mese fa
Hanno già votato 50 persone
Pagina dei partecipanti 3 di 4.
    Partecipanti recenti     Partecipanti anteriori     >>    
Opzione 
Voti
Nomi

محمدامین عابدی

محدثه علی پور

تینا جوهری

الهه لطفی

مهسا نیکبخت

زهرا فرتاش

Maral nyb

حنانه مواساتی

Fatemeh piri

حنانه مواساتی

حنانه مواساتی

سیفی

پریناز رحمانی

آیسان انوری

آیلین کریمی
شنبه ۸ تا ۹:۳۰
 8 
شنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 7 
شنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 10 
شنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 13 
شنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 6 
یکشنبه ۸ تا ۹:۳۰
 8 
یکشنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 8 
یکشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 12 
یکشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 11 
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 12 
دوشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 7 
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 12 
سه‌شنبه ۸ تا ۹:۳۰
 10 
چهارشنبه ۸ تا ۹:۳۰
 5 
چهارشنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 14 
چهارشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 10 
چهارشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 9 
چهارشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 8 
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 10 
پنجشنبه ۸ تا ۹:۳۰
 7 
پنجشنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 8 
پنجشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 12 
پنجشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 6 
پنجشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 8 
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 9 

Questa votazione contiene voti eliminati o modificati. Nascondi modifiche
You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
  • Tabella dei voti (non anonima)
  • Votazione Pubblica
  • Permetti di votare per più di un'opzione
  • Permetti di partecipare senza usare un account
  • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
  • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : OFF
  • Permetti commenti
  • Use IP address to prevent dishonest votes?: Do not allow voting more than once from the same IP (Ferendum will use it together with other techniques)
  • Can participants delete or modify their votes?: Yes

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Commenti

Cos'è il Ferendum?

Molto più di un sistema di votazioni e sondaggi online gratuito senza registrazione.

Ferendum è un sistema di voto online gratuito e creatore di sondaggi. Sondaggi online e votazioni rapidi da condividere su Messenger, Twitter, Facebook, e-mail... o da incorporare in siti Web o blog. Molto utile anche per pianificare e programmare eventi (ad esempio la data o il luogo di un evento). Veloce, gratuito e senza registrazione.


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio

Ferendum Pubblica Correlati

Votazione Anonima طرفدار کدامیک از کاندیداهای زیر هستید؟ Creata 5 mesi fa, 199 visite, ultima visita 1 mese fa

Votazione Anonima طرفدار کدامیک از کاندیداهای زیر هستید؟ Creata 5 mesi fa, 65 visite, ultima visita 1 mese fa

Votazione Anonima طرفدار کدامیک از کاندیداهای زیر هستید؟ Creata 5 mesi fa, 84 visite, ultima visita 1 mese fa

Tabella dei voti (non anonima) با چه تاریخی برای امتحان اقتصاد موافق هستید؟ Creata 6 mesi fa, 41 visite, ultima visita 1 mese fa


   Votazione Anonima Inchiesta del tipo 'Votazione Anonima'
   Tabella dei voti (non anonima) Inchiesta del tipo 'Tabella di Voti' (non anonima)


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio