لطفا یکی از روزهای ذیل را جهت تشکیل مجمع و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره انتخاب نمایید

Creato da: عقیل احمدی (بازرس )
Creato 8 mesi fa
پنجشنبه ساعت ۱۱ مورخ ۱۸ ابان
شنبه ساعت۱۸ مورخ ۲۰ ابان
رستاک و شاهین انرژی -پنجشنبه ساعت ۱۱مورخ ۱۸ ابان -۸ رای
رستاک و شاهین انرژی -شنبه ساعت ۱۸ مورخ ۲۰ ابان-۸رای
دکتر حیدری و دکتر کیارودی-پنجشنبه ساعت ۱۱مورخ ۱۸ ابان-۶رای
دکتر حیدری و دکتر کیارودی شنبه ساعت ۱۸ مورخ ۲۰ ابان -۶رای
احمدی - پنجشنبه ساعت ۱۱ مورخ ۱۸ ابان -۲رای
احمدی شنبه ساعت ۱۸ مورخ ۲۰ ابان -۲رای
See results
You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
 • Votazione Anonima
 • Votazione Pubblica
 • Permetti di votare per una sola opzione
 • Permetti di partecipare senza usare un account
 • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
 • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
 • Permetti commenti
 • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
 • Show Results?: After voting
  • Show 'See results' link? : ON

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Commenti

Cos'è il Ferendum?

Molto più di un sistema di votazioni e sondaggi online gratuito senza registrazione.

Ferendum è un sistema di voto online gratuito e creatore di sondaggi. Sondaggi online e votazioni rapidi da condividere su Messenger, Twitter, Facebook, e-mail... o da incorporare in siti Web o blog. Molto utile anche per pianificare e programmare eventi (ad esempio la data o il luogo di un evento). Veloce, gratuito e senza registrazione.


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio