ધી ક્રેડિટ સોસાયટીની ચૂંટણીમાં કપડવંજ ડેપો માંથી કોણ જીતશે?

Creato da:
Creato 7 mesi fa
Hanno già votato 40 persone
Pagina dei partecipanti 1 di 3.
<<    Partecipanti recenti
Opzione 
Voti
Nomi

Shàilendra

Dabhi

Zala bapu

20832

જય માતાજી

Nilesh rabari

Ko

Xyz

Mahesh solanki

Prabhatbhai
શ્રી સહદેવભાઈ
 26 
શ્રી પૃથ્વી સિંહ
 14 

Questa votazione contiene voti eliminati o modificati. Mostra modifiche
You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
  • Tabella dei voti (non anonima)
  • Votazione Pubblica
  • Permetti di votare per una sola opzione
  • Permetti di partecipare senza usare un account
  • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
  • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
  • Non permettere commenti
  • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
  • Can participants delete or modify their votes?: Yes

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ