*સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઝાલાસાગ તાલુકા પંચાયતની સીટમાં online Voting કરી વિજેતા ઉમેદવાર જાણો...*

Creato da: Vaghaji Damor
Creato 2 mesi fa
Hanno già votato 1 persone
Per partecipare, devi entrare con uno dei seguenti account:
ભાથીભાઈ લાલાભાઈ પગી (આપ)
મુકેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ડામોર (કૉંગ્રેસ)
રૂમાલભાઈ ભથીભાઈ ડામોર (ભાજપ)
See results

Lista dei partecipanti

Hanno già votato 1 persone
Quando ci sono voti sufficienti, se ne mostreranno solo alcuni scelti in modo casuale


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
 • Votazione Anonima
 • Votazione Pubblica
 • Permetti di votare per più di un'opzione
 • Richiedi l'inizio di sessione attraverso uno di questi account:
  • Facebook
  • Google
 • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
 • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
 • Permetti commenti
 • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
 • Show Results?: After voting
  • Show 'See results' link? : ON

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Commenti