کدام شرکت کننده را می پسندید؟

Creato da: yasenabi
Creato 2 mesi fa
سیدمحمدرضا قدمگاهی
لیلا سادات قدمگاهی
یگانه سادات قدمگاهی
یاس زهرا قدمگاهی
ریحانه کرمانی
ریحانه قدمگاهی
ساجده قدمگاهی
بهاره قدمگاهی
فاطمه قدمگاهی
مصطفی جهانبخش
علی زمانی
محمدحسین رحمتی
محمد مهدی رحمت نیا
See results
You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
 • Votazione Anonima
 • Votazione Pubblica
 • Permetti di votare per più di un'opzione
 • Permetti di partecipare senza usare un account
 • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
 • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : OFF
 • Non permettere commenti
 • Use IP address to prevent dishonest votes?: Allow voting more than once from the same IP (ferendum will use other techniques)
 • Show Results?: After voting
  • Show 'See results' link? : ON

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Cos'è il Ferendum?

Molto più di un sistema di votazioni e sondaggi online gratuito senza registrazione.

Ferendum è un sistema di voto online gratuito e creatore di sondaggi. Sondaggi online e votazioni rapidi da condividere su Messenger, Twitter, Facebook, e-mail... o da incorporare in siti Web o blog. Molto utile anche per pianificare e programmare eventi (ad esempio la data o il luogo di un evento). Veloce, gratuito e senza registrazione.


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio