لطفان نظر خود را نسبت به ارائه لباسهای زنانه و مردانه حتمان اعمال کنید

لباسهایی از جمله لباس زیر لباسهای خانگی (تاپ.شلوارک .دامن.شلوارولگ و....زیر قیمت بازار یعنی تقریبان ۳۰تا۵۰درصد کمتر از قیمت بازار
Creato da: گروه ما
Creato 2 mesi fa
Opzione 
Voti
Nomi
بله
 0 
خیر
 0 
بله حتمان نیاز هست
 0 
خیر نیازی نداریم
 0 

You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
  • Tabella dei voti (non anonima)
  • Votazione Pubblica
  • Permetti di votare per una sola opzione
  • Permetti di partecipare senza usare un account
  • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
  • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
  • Permetti commenti
  • Use IP address to prevent dishonest votes?: Do not allow voting more than once from the same IP (Ferendum will use it together with other techniques)
  • Can participants delete or modify their votes?: Yes

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Commenti

Cos'è il Ferendum?

Molto più di un sistema di votazioni e sondaggi online gratuito senza registrazione.

Ferendum è un sistema di voto online gratuito e creatore di sondaggi. Sondaggi online e votazioni rapidi da condividere su Messenger, Twitter, Facebook, e-mail... o da incorporare in siti Web o blog. Molto utile anche per pianificare e programmare eventi (ad esempio la data o il luogo di un evento). Veloce, gratuito e senza registrazione.


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio