بسمه تعالی

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی(ورودی 1400)؛ بمنظور آگاهی از نظرات ارزنده شما، گروه تحصیلات تکمیلی واحد اجمالا این سوال را مطرح نموده است. لطفا در این نظر سنجی شرکت کنید. سوال: با برگزاری کلاسهای درس ترم بعدی (بهمن 1400) به کدام شکل زیر موافقید؟ لازم به ذکر است نتیجه این نظر سنجی صرفا ارشادی است و ملاک اصلی مصوبات آموزشی دانشگاه خواهد بود
Creato da:
Creato 5 mesi fa
Hanno già votato 8 persone
مجازی
حضوری
ترکیبی
See results
You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
 • Votazione Anonima
 • Votazione Pubblica
 • Permetti di votare per più di un'opzione
 • Permetti di partecipare senza usare un account
 • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
 • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
 • Permetti commenti
 • Use IP address to prevent dishonest votes?: Let Ferendum decide
 • Show Results?: After voting
  • Show 'See results' link? : ON

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Commenti

Cos'è il Ferendum?

Molto più di un sistema di votazioni e sondaggi online gratuito senza registrazione.

Ferendum è un sistema di voto online gratuito e creatore di sondaggi. Sondaggi online e votazioni rapidi da condividere su Messenger, Twitter, Facebook, e-mail... o da incorporare in siti Web o blog. Molto utile anche per pianificare e programmare eventi (ad esempio la data o il luogo di un evento). Veloce, gratuito e senza registrazione.


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio