ગ્રામ પંચાયત અંબાજીના સરપંચ પદ ના ઉમેદવારની તમારી પસંદ જણાવો.

આ ફક્ત એક ઓનલાઇન ઓપીનીય પોલ છે. આપનો મત આપી શ્રેષ્ઠ ઉમેદવરનું ચયન કરો.
Creato da: Ambaji Panchayat
Creato 2 anni e 3 mesi fa
Hanno già votato 3100 persone
reloads
શૈલેષભાઈ પટેલ
62 (2.0 %)
બકાજી જોશી
79 (2.5 %)
મહેશભાઇ પંડ્યા
11 (0.4 %)
ઇન્દરમલ ગુર્જર
11 (0.4 %)
કલ્પનાબેન રાજકુમાર ( ભૈયાજી ) પટેલ
801 (25.8 %)
રાજનભાઈ અગ્રવાલ
793 (25.6 %)
ભેમાજી ફતાજી ઠાકોર
112 (3.6 %)
દિલીપભાઈ અગ્રવાલ
800 (25.8 %)
પૂનમસિંઘ રાજપૂત
104 (3.4 %)
બકુલેશભાઈ શુક્લ
14 (0.5 %)
દેવેન્દ્રભાઈ વ્યાસ
64 (2.1 %)
મુરારીપ્રસાદ અગ્રવાલ
162 (5.2 %)
ઉપરના માંથી એક પણ નહિ ( નાટો )
88 (2.8 %)
You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio
show the configuration of this Ferendum
 • Votazione Anonima
 • Votazione Pubblica
 • Permetti di votare per una sola opzione
 • Permetti di partecipare senza usare un account
 • Non permettere ai partecipanti di aggiungere nuove opzioni
 • Mostra i pulsanti Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
 • Non permettere commenti
 • Use IP address to prevent dishonest votes?: Do not allow voting more than once from the same IP (Ferendum will use it together with other techniques)
 • Show Results?: After voting
  • Show 'See results' link? : ON

Hai dubbi sulla configurazione? Vai alla nostra sezione di domande frequenti: FAQ

Cos'è il Ferendum?

Molto più di un sistema di votazioni e sondaggi online gratuito senza registrazione.

Ferendum è un sistema di voto online gratuito e creatore di sondaggi. Sondaggi online e votazioni rapidi da condividere su Messenger, Twitter, Facebook, e-mail... o da incorporare in siti Web o blog. Molto utile anche per pianificare e programmare eventi (ad esempio la data o il luogo di un evento). Veloce, gratuito e senza registrazione.


You can make a new Ferendum poll here: Creare un sondaggio