برای برگزاری کلاس جبرانی در کدام روز یا روزها مساعد هستید؟

می‌توانید چند گزینه را انتخاب نمایید
Criada por: Tina johari
Criada faz 1 ano e 6 meses
Já votaram 45 pessoas
Página de participantes 1 de 3.
<<    Participantes recentes
Opção 
Total
Names

Nadiyeh shirzad

سیده مریم سیدرحمانی

Nooriazar

مریم سلمانی زاده

علی باقری

elina ali hassan zadeh

آیدا وحیدی فر

علی اسدیان

asma soltani

نازنين شريف زاده

محدثه قمری

مریم حبیب زاده

مبین نجف زاده انور

Hakimeh mohajer

نگارحافظی
شنبه ۸ تا ۹:۳۰
 8 
شنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 7 
شنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 10 
شنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 13 
شنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 6 
یکشنبه ۸ تا ۹:۳۰
 8 
یکشنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 8 
یکشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 12 
یکشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 11 
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 12 
دوشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 7 
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 12 
سه‌شنبه ۸ تا ۹:۳۰
 10 
چهارشنبه ۸ تا ۹:۳۰
 5 
چهارشنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 14 
چهارشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 10 
چهارشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 9 
چهارشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 8 
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 10 
پنجشنبه ۸ تا ۹:۳۰
 7 
پنجشنبه ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
 8 
پنجشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳
 12 
پنجشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 6 
پنجشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
 8 
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹
 9 

Esta enquete contêm votos anulados ou modificados. Exibir modificações
Você pode criar uma nova votação aqui: Criar uma enquete
Ver as configurações deste Ferendum
  • Tabela de Votação (não anônima)
  • Enquete Pública
  • Permitir votar várias opçãoes
  • Permitir participar sem usar uma conta
  • Não permitir aos participantes acrescentarem novas opções
  • Mostrar os botões Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : OFF
  • Permitir comentários
  • Utilizar endereços IP para impedir votos fraudulentos?: Não permitir participar mais de uma vez a partir do mesmo IP (Ferendum o usará junto com outros métodos)
  • Os participantes podem eliminar ou modificar seus votos?: Sim

Você tem alguma dúvida sobre como configurar uma enquete? Consulte a nossa seção de perguntas frequentes: FAQ

Comentários

O que é Ferendum?

Ferendum, o sistema de votação on-line grátis. Enquetes e pesquisas on-line para compartilhar no Twitter, Facebook, WhatsApp, e-mail ou para inserir em sites ou blogs. Também permite planejar eventos mediante votação (por exemplo, escolher a data ou local para um evento). Rápido, sem registro e gratuito.

Se você quer saber como fazer uma enquete no whatsapp ou como criar uma votação no whatsapp você está no lugar certo.

Você pode criar uma nova votação aqui: Criar uma enquete

Ferendums Públicos Relacionados

Tabela de Votação (não anônima) با چه تاریخی برای امتحان اقتصاد موافق هستید؟ Criada faz 8 dias, 21 visitas, última visita faz 7 dias

Tabela de Votação (não anônima) با چه تاریخی برای امتحان اقتصاد موافق هستید؟ Criada faz 8 dias, 20 visitas, última visita faz 7 dias

Tabela de Votação (não anônima) آیا این هفته در باشگاه جهت برگزاری بازی فوتسال حضور خواهید داشت؟ Criada faz 7 meses, 41 visitas, última visita faz 7 meses

Votação Anónima  برای برگزاری کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی در چه روزی موافقید؟ Criada faz 1 ano, 78 visitas, última visita faz 29 dias


   Votação Anónima Pergunta do tipo 'Enquete Anônima'
   Tabela de Votação (não anônima) Perguntas do tipo 'Tabela de Votação' (não anônima)


Você pode criar uma nova votação aqui: Criar uma enquete
Este conteúdo não foi criado ou aprovado pela Ferendum