ધી ક્રેડિટ સોસાયટીની ચૂંટણીમાં કપડવંજ ડેપો માંથી કોણ જીતશે?

Criada por:
Criada faz 8 meses
Já votaram 40 pessoas
Página de participantes 3 de 3.
    Participantes anteriores     >>    
reloads
Opção 
Total
Names

Kr

Jay ambe

શદન

Xyz

Patel

Kbb

પટેલ

SS

Xyz

Ram

સહદેવભાઈ

Shdev

Aj

Ik

Sachin valand
શ્રી સહદેવભાઈ
 26 
શ્રી પૃથ્વી સિંહ
 14 

Esta enquete contêm votos anulados ou modificados. Exibir modificações
Você pode criar uma nova votação aqui: Criar uma enquete
Ver as configurações deste Ferendum
  • Tabela de Votação (não anônima)
  • Enquete Pública
  • Permitir votar em apenas uma opção
  • Permitir participar sem usar uma conta
  • Não permitir aos participantes acrescentarem novas opções
  • Mostrar os botões Facebook, Twitter, Whatsapp, e-mail : ON
  • Não permitir comentários
  • Utilizar endereços IP para impedir votos fraudulentos?: Deixar que Ferendum decida
  • Os participantes podem eliminar ou modificar seus votos?: Sim

Você tem alguma dúvida sobre como configurar uma enquete? Consulte a nossa seção de perguntas frequentes: FAQ

O que é Ferendum?

Ferendum, o sistema de votação on-line grátis. Enquetes e pesquisas on-line para compartilhar no Twitter, Facebook, WhatsApp, e-mail ou para inserir em sites ou blogs. Também permite planejar eventos mediante votação (por exemplo, escolher a data ou local para um evento). Rápido, sem registro e gratuito.

Você pode criar uma nova votação aqui: Criar uma enquete
Este conteúdo não foi criado ou aprovado pela Ferendum